Regulamin korzystania z Serwisu internetowego forum.forcode.pl

§ 1
Założenia ogólne
1. Administratorem Serwisu jest firma Forcode z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, strona internetowa: https://forcode.pl/.
2. Administrator udostępnia Serwis bezpłatnie, z wyłączeniem opcji dodatkowych.

§ 2
Rejestracja w Serwisie
1. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji Regulaminu.
2. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera nazwę użytkownika, podaje e-mail i hasło. Dla bezpieczeństwa zaleca się nie udostępniać hasła osobom trzecim.
3. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Rejestracja zakończona jest w momencie aktywacji konta Użytkownika.

§ 3
Ogólne zasady korzystania z Serwisu
1. Użytkownik Serwisu nie może łamać praw, zasad współżycia społecznego, dobrych manier, obyczajów.
2. Użytkownik Serwisu jest w pełni odpowiedzialny za swoje wypowiedzi, postępowanie oraz nie może obrażać innych swoimi wypowiedziami.
3. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się nie reklamować usług, produktów oraz innych wytworów, które przynoszą zyski bez pisemnej zgody Administratora.
4. Użytkownikowi zabrania się za pomocą Serwisu oraz dostępnych narzędzi Serwisu przesyłania:
- materiałów zawierających treści naruszające dobra oraz prawa osobiste osób trzecich, oraz wulgaryzmów, gróźb, jak również materiałów dokuczliwych wobec Użytkowników Serwisu
- materiałów zawierających formę przestępstwa, wykroczenia, treści o charakterze pornograficznym
- materiałów zawierających znamiona promujące produkty, usługi oraz inne wytwory o charakterze zarobkowym bez pisemnej zgody Administratora
- materiałów o charakterze promującym, zachęcającym oraz oferującym nielegalne zachowanie, niezgodne z prawem
- oprogramowania oraz treści, materiałów, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć pracę forum, w tym wirusy, szkodniki oraz inne treści, które ingerują w nieprawidłową pracę forum
- spamu, treści zbyt często powtarzanych oraz o charakterze komercyjnym.
5. Wszyscy Użytkownicy reklamujących swoje usługi oraz zainteresowane umieszczeniem reklam w Serwisie, są proszone o kontakt z Administratorem Serwisu lub poprzez e-mail ze strony https://forcode.pl/.
6. Każde zachowania uznane za Administratora za nieodpowiednie, mogą prowadzić do wystawienia ostrzeżenia Użytkownikowi, zablokowania konta na ustalony czas lub całkowitego usunięcie konta Użytkownika bez możliwości odzyskania danych.
7. Administrator ma prawo nakładać na Użytkowników uprawnienia oraz zdejmować je.

§ 4
Wymagania techniczne
1. Do korzystania z Serwisu potrzebna jest odpowiedni sprzęt z dostępem do Internetu, przeglądarki internetowej, jak również technologie obsługujące JavaScript i cookies.
2. Opłaty jakie może ponieść Użytkownik Serwisu, to opłata za transfer danych zgodny z cennikiem operatora po stronie Użytkownika.
3. Aby bezpiecznie korzystać z Serwisu należy posiadać odpowiednio skonfigurowaną przeglądarkę, zabezpieczenia od strony systemu Użytkownika oraz nie udostępniać danych do logowania osobom trzecim.
4. Należy uważać, aby dane nie zostały przechwycone oraz wykorzystane przez osoby trzecie.

§ 5
Własność intelektualna
1. Użytkownik Serwisu oświadcza, że posiada uprawnienia do upowszechniania materiałów, którymi posługuje się w Serwisie oraz że nie spowodują one naruszenia praw osób trzecich.
2. Użytkownik Serwisu oświadcza, że do publikacji wizerunków oraz innych prac chronionych prawem, posiada odpowiednie zezwolenia.
3. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na modyfikację zdjęć przez Administratora Serwisu bez ich istotnej zmiany np. zmniejszanie, przycinanie.
4. Wszystkie publikowane przez Użytkownika informacje są udostępniane w Internecie, przez co mogą być dostępne szerszemu gronu na nieokreślony czas.
5. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Użytkownik nie ma możliwości przeniesienia jakichkolwiek praw do wizerunku, utworów, materiałów baz danych. Nie ma też możliwości otrzymania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
6. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, czy udostępniania informacji z Serwisu przez Użytkownika bez pisemnej zgody Administratora. Możliwe jest to jedynie w celach niezbędnych do korzystania z Serwisu.
7. Na czas korzystania z Serwisu, Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszonej licencji na korzystanie z materiałów Serwisu do celów korzystania z Serwisu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
8. Na czas korzystania z Serwisu Użytkownik udziela innym Użytkownikom niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze swoich materiałów w celach niezbędnych do korzystania z Serwisu.
9. Użytkownik Serwisu udziela Administratorowi na czas niekreślony, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie wszelkich materiałów na różnych polach eksploatacji, jak również do celów promocji Serwisu i firmy.


§ 6
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych jest firma Forcode z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, strona internetowa: https://forcode.pl/.
2. Dane udostępniane w Serwisie są dobrowolnie, jednak niezbędne są do korzystania z Serwisu.
3. Dane w Serwisie udostępniane są w celach realizacji usługi.
4. Wszelkie dane zbierane w Serwisie wykorzystywane są w celach statystycznych oraz w celach realizacji usługi.
5. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań w ramach ochrony i przechowywania danych, jednak na Użytkowniku spoczywa obowiązek zachowania tajemnicy danych przed dostępem osób trzecich.
6. Dane Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione organom państwa, jeżeli tak stanowi prawo.

§ 7
Polityka plików cookies
1. Pliki „cookies” to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników. Głównie są to pliki tekstowe ze stroną internetową, z której pochodzą i informacjami ułatwiającymi korzystanie ze strony. Pomagają również na ustaleniu ruchu w Serwisie.
2. Polityka „cookies” dostępna jest na stronie https://forcode.pl/polityka_cookies.html.

§ 8
Zakończenie korzystania z Serwisu
1. Korzystanie z Serwisu może zostać przerwane, zakończone nieodwołalnie w każdym momencie poprzez pisemny kontakt z Administratorem oraz potwierdzeniem chęci usunięcia konta danego Użytkownika.
2. Danych oraz kont usuniętych przez Administratora nie ma możliwości przywrócić.
3. Konto Użytkownika może zostać usunięte natychmiastowo bez podania informacji w momencie rażących zachowań, łamania prawa, czy Regulaminu Serwisu.
4. Konto Użytkownika może zostać usunięte lub zablokowane, gdy Administrator stwierdzi naruszenia prawa, Regulaminu Serwisu, podejrzenie wejścia w posiadanie konta osobie trzeciej.
5. Administrator ma prawo archiwizować dane z Serwisu w celach zgodnych z prawem.
6. Usunięcie konta Użytkownika nie musi być jednoznaczne z usunięciem danych z bazy, które mogą posłużyć do identyfikacji Użytkownika, dochodzenia roszczeń, jak również w celach statystycznych.
7. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich wypowiedzi i postów, w tym celu prosimy o przesłanie pisemnego wniosku.

§ 9
Reklamacje
1. Reklamacje można składać na e-mail biuro@forcode.pl lub pisemnie na adres firmy Forcode.
2. Reklamacje, które nie będą posiadały danych niezbędnych do identyfikacji problemu oraz do odpowiedniego kontaktu z Użytkownikiem, nie będą rozpatrywane do momentu dostarczenia niezbędnych danych.
3. W ciągu 20 dni od otrzymania poprawnego zgłoszenia reklamacji, zostanie przesłana odpowiedź.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 24.07.2017.
2. Ewentualne spory pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem Serwisu zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.
3. Wszelkie usługi nieobjęte w Regulaminie są rozpatrywane oddzielnie w ramach usług firmy Forcode.